Kẽm gai mạ

Dây kẽm gai bùng nhùng
Dây kẽm gai bùng nhùng

Dây kẽm gai bùng nhung là một phần không thể tách rời trong việc hình thành hàng rào đảo bảo an ninh trật tự. Dây kẽm gai này còn được ...