Kẽm gai mạ

Dây kẽm gai bùng nhùng
Dây kẽm gai bùng nhùng

Dây kẽm gai bùng nhung là một phần không thể tách rời trong việc hình thành hàng rào đảo bảo an ninh trật tự. Dây kẽm gai này còn được ...

Dây kẽm gai hình dao
Dây kẽm gai hình dao

Thời chiến tranh, hình ảnh dây kẽm gai hình dao rất quen thuộc và gắn liền với chiến hào, với đồn đóng quân. Bản thân dây kẽm hình dao ...